35%
 Vỉ nướng điện Gali GL-5000  Vỉ nướng điện Gali GL-5000
26%
 Vĩ nướng điện Tiger Queen SQ-8200  Vĩ nướng điện Tiger Queen SQ-8200
14%
 Vĩ nướng điện Tiger Queen SQ-S700