50%
 Đèn chùm đồng F8881-8

Đèn chùm đồng F8881-8

11,730,000₫

23,460,000₫

50%
 Đèn chùm đồng F8881-12+6+6

Đèn chùm đồng F8881-12+6+6

31,280,000₫

62,560,000₫

50%
 Đèn chùm đồng F8875-8

Đèn chùm đồng F8875-8

13,430,000₫

26,860,000₫

50%
 Đèn chùm đồng F8875-10+5

Đèn chùm đồng F8875-10+5

22,780,000₫

45,560,000₫

50%
 Đèn chùm đồng F8875-12+6

Đèn chùm đồng F8875-12+6

28,730,000₫

57,460,000₫

50%
 Đèn chùm đồng 8008/12+6

Đèn chùm đồng 8008/12+6

32,375,000₫

64,750,000₫

50%
 Đèn chùm đồng 8008/44

Đèn chùm đồng 8008/44

60,125,000₫

120,250,000₫

50%
 Đèn chùm đồng 8008/10+5

Đèn chùm đồng 8008/10+5

24,050,000₫

48,100,000₫

50%
 Đèn chùm đồng 8019-30

Đèn chùm đồng 8019-30

50,875,000₫

101,750,000₫

50%
 Đèn chùm đồng 8008/8

Đèn chùm đồng 8008/8

17,113,000₫

34,225,000₫

50%
 Đèn chùm đồng 8003/12+8+4

Đèn chùm đồng 8003/12+8+4

32,375,000₫

64,750,000₫

50%
 Đèn chùm đồng 8003/8

Đèn chùm đồng 8003/8

11,655,000₫

23,310,000₫