50%
 Đèn chùm đồng F8881/10+5 Đèn chùm đồng F8881/10+5

Đèn chùm đồng F8881/10+5

20,230,000₫

40,460,000₫

50%
 Đèn chùm đồng 1023/18+6

Đèn chùm đồng 1023/18+6

24,150,000₫

48,300,000₫

50%
 Đèn chùm đồng 1095/16 Đèn chùm đồng 1095/16

Đèn chùm đồng 1095/16

9,285,000₫

18,570,000₫

50%
 Đèn chùm đồng 1101/16 Đèn chùm đồng 1101/16

Đèn chùm đồng 1101/16

11,020,000₫

22,040,000₫

50%
 Đèn chùm đồng 1101/30 Đèn chùm đồng 1101/30

Đèn chùm đồng 1101/30

21,280,000₫

42,560,000₫

50%
 Đèn chùm đồng 1162/15 Đèn chùm đồng 1162/15

Đèn chùm đồng 1162/15

25,963,000₫

51,925,000₫

50%
 Đèn Chùm Đồng 1199/8 Đèn Chùm Đồng 1199/8

Đèn Chùm Đồng 1199/8

17,438,000₫

34,875,000₫

50%
 Đèn chùm đồng 1208/12+6

Đèn chùm đồng 1208/12+6

37,800,000₫

75,600,000₫

50%
 Đèn Chùm Đồng 1209/20 Đèn Chùm Đồng 1209/20

Đèn Chùm Đồng 1209/20

20,900,000₫

41,800,000₫

50%
 Đèn Chùm Đồng 1219/24 Đèn Chùm Đồng 1219/24

Đèn Chùm Đồng 1219/24

33,945,000₫

67,890,000₫

50%
 Đèn chùm đồng 1226/15 Đèn chùm đồng 1226/15

Đèn chùm đồng 1226/15

23,870,000₫

47,740,000₫

50%
 Đèn chùm đồng 1231/18 Đèn chùm đồng 1231/18

Đèn chùm đồng 1231/18

33,440,000₫

66,880,000₫